Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.: Συνεδρίαση Δ.Σ. με 15 θέματα Κύριο

10 Ιουνίου, 2022 3806

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 16η Ιουνίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Συζήτηση για μερική τροποποίηση της υπ. αρ. 36/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Δ.ΕΠ.Α.Π.

Θέμα 2ο: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης υπ. αρ. ΣΟΧ 1/2022 (ΑΔΑ: ΨΣ4ΔΟΡΔΩ-Ω01) για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Θέμα 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Κ.Η.Φ.Η. «Η ΑΓΑΠΗ» Νάουσας Πάρου.

Θέμα 4ο: Προκήρυξη μίας (1) θέσης υπαλλήλου καθαριότητας (ΥΕ) μέσω ΑΣΕΠ με σχέση Εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Θέμα 5ο: 4η Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα του προγράμματος Κ.Η.Φ.Η.

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. ως μέλος της IIGA με καταβολή ετήσιας συνδρομής.

Θέμα 7ο: Αίτημα οικονομικής υποστήριξης του 12ου πολιτιστικού φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα».

Θέμα 8ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 9ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 10ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 11ο: Έγκριση αγοράς βιβλίων στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου «Γιάννης Γκίκας».

Θέμα 12ο: Αντικατάσταση μέλους Ομάδας Διοίκησης Έργου στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Θέμα 13ο: Έγκριση Ανακοίνωσης – Γνωστοποίησης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με 2μηνη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 14ο: Αίτημα δωρεάν παραχώρησης αίθουσας τέχνης «Αγ. Αθανάσιος».

Θέμα 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών.

 Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης