Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.: Μονοθεματική Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου στις 10 Μαΐου

6 Μαϊος, 2022 1288

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 10η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00΄ στα γραφεία της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο Δέσμευση και Αποδέσμευση των υποχρεωτικών δαπανών από κωδικούς του Προϋπολογισμού της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. έτους 2022 κατόπιν της Α΄ Αναμόρφωσής του.

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Δημήτριος Αντιπαριώτης