Κοινότητα Πάρου: Πρόσκληση συνεδρίασης... Κύριο

10 Ιουνίου, 2022 6630

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 89 του Ν. 4555/2018 παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30΄, που θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο της Κοινότητας Πάρου, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 15/2020 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Πάρου σχετικά με την εγκατάσταση διαφημιστικών πινακίδων στο οδικό δίκτυο στα όρια της Κοινότητας Πάρου.

Θέμα 2ο: Γνωμοδότηση για τη διενέργεια θερινών εκδηλώσεων στην Παροικία.

Θέμα 3ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος Α.Μ.Κ.Ε. Φεστιβάλ Πάρου

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος Ομάδας Tango Πάρου.

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση επί αιτήματος Επιχείρησης Ξενοδοχείου Alkyon.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ