Δ.Ε.Υ.Α.Π.: Συνεδρίαση Δ.Σ. με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη Κύριο

7 Ιουνίου, 2022 4025

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης» όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97, 2647/98, 3463/2006 και 4604/2019, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Παροικίας, αλλά για τα μέλη του ΔΣ που δε θα μπορέσουν να έρθουν θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χημικών προϊόντων».

Θέμα 2ο: Έγκριση του πρακτικού ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».

Θέμα 3ο: Έγκριση των πρακτικών ΙΙ και ΙΙΙ του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β Σταθμού ισχύος 500kW με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) στο Κρωτήρι Παροικίας».

Θέμα 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ».

Θέμα 5ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ», προϋπολογισμού 950.000,00€, υποέργο του εγκεκριμένου από το επιχειρησιακό πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Κωδικός ΠΔΕ: 2022ΣΕ27510039, ΣΑΕ 2751) έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ»

Θέμα 6ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για τον διαγωνισμό με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 60.000,00 €.

Θέμα 7ο: Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΥΚΗΣ-ΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ».

Θέμα 8ο: Παραλαβή και έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΕΠΟΝΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ».

Θέμα 9ο: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Πάρου και Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ ΑΕ» με αντικείμενο «Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την ενεργειακή μετάβαση των υποδομών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης δυνητικών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Θέμα 10ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ».

Θέμα 11ο: Αίτηση πολιτιστικού οργανισμού «PAROS FESTIVAL ΑΜΚΕ» για συνεργασία σε δράση με θέμα με το νερό.

Θέμα 12ο: Αιτήσεις πολιτών.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

 Πούλιος Γεώργιος