Εκτυπώστε την σελίδα

Συνεδρίαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου στις 29/10

25 Οκτωβρίου, 2018

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 25/10/2018
Αρ. Πρωτ.: 2789

Προς:

1. Τακτικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)
2. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. (όπως πίνακας αποδεκτών)
3. κ. Καραμανέ Νικόλαο Γενικό Διευθυντή Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Κοιν.:

1. κ. Κωβαίο Μάρκο Δήμαρχο Πάρου
2. κ. Ρούσσο Βατίστα Πρόεδρο Δημ. Συμβ. Πάρου
3. Ενιαία Κίνηση Πολιτών-Ενότητα για το Μέλλον
4. Κ.Ε.Π.Ο.Σ.Α.
5. Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1069/80 «Περί λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, απαρτία και λήψη αποφάσεων» Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους Ν. 2307/95, 2503/97 και 2647/98, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π., στον επαρχιακό δρόμο Παροικιάς – Καμαρών, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικρού ερπυστιοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα».

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων».

Θέμα 3ο: Ορισμός εκπροσώπου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης για την «Ψηφιοποίηση-Χαρτογράφηση του δικτύου ύδρευσης και των υδρομέτρων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για τη δημιουργία χωρικής βάσης δεδομένων με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου G.I.S.».

Θέμα 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την «Διάνοιξη γεωτρήσεων Ν. Πάρου».

Θέμα 5ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικίας Πάρου με σκοπό την Τριτοβάθμια Επεξεργασία Λυμάτων και την αξιοποίηση τους για άρδευση χωρίς περιορισμούς» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 6ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Πάρου για την πράξη «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Αγ. Υπακοής με το δίκτυο αφαλάτωσης και ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδατικού ισοζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφιστάμενου δικτύου μεταφοράς και διανομής πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 7ο: Έγκριση μελέτης γεωφυσικής έρευνας με τη μέθοδο των ηλεκτρικών τομογραφιών σε περιοχές νήσου Πάρου.

Θέμα 8ο: Ανανέωση μίσθωσης γεώτρησης ιδιοκτησίας κ.κ. Ρούσσου Πέτρου και Ρούσσου Παναγιώτη.

Θέμα 9ο: Ορισμός (εκ νέου) Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 61217/12-10-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Θέμα 10ο: Τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης δεξαμενής στην περιοχή του Δηλίου.

Θέμα 11ο: Εξέταση περιπτώσεων παράνομων συνδέσεων καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Θέμα 12ο: Ανάθεση υποθέσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε νομικό σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Πούλιος Γεώργιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(Τακτικά Μέλη)

1. Καλακώνας Μηνάς
2. Κονταράτος Ιωάννης
3. Μανωλάκη Θεοδοσία
4. Μιχαλάτος Παναγιώτης
5. Φωτίου Ελευθέριος
6. Χριστόφορος Ευστράτιος

(Αναπληρωματικά Μέλη)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Κοντός Ιωάννης
3. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
4. Παντελαίος Αθανάσιος
5. Ροπαϊτου Μαργαρίτα
6. Ρούσσος Κων/νος
7. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα