Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου στις 27/11

23 Νοεμβρίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 23 Νοεμβρίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 18209

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 282/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού Δήμου Πάρου έτους 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου στη θέση “Πούντα” της Δ/Κ Μάρπησσας νήσου Πάρου Νομού Κυκλάδων».

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Κατασκευή και λειτουργία σταθμού βιομάζας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 500kw με καύση βιορευστών (μη βρώσιμα φυτικά έλαια) από την εταιρεία «RENECO Ο.Ε» σε γήπεδο εμβαδού 66.362 τμ στη θέση «Ράχες» Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος» για έλεγχο των λατομείων της Ρήγας ΑΕ σχετικά με την τήρηση των προβλεπόμενων από τις σχετικές άδειες ορίων έκτασης και περιβαλλοντικών όρων.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά «Εκμετάλλευση Λατομείου μαρμάρου σε έκταση 131689,5 με συνοδά και επιμέρους έργα και επεμβάσεις σε συνολική έκταση 265647,57 τμ στη θέση «Τούρλες» Τ/Κ Κώστου Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση σχετικά με την χωροθέτηση εγκατάστασης της επιχείρησης «KSR – Kritikos Scrap Recycling» για την συγκέντρωση και διακίνηση παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Άγιοι Απόστολοι της Δ/Κ Πάρου του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 7ο: Υφιστάμενες δραστηριότητες εντός του προς κήρυξη – οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου για την προστασία των σπηλαίων Καλαμπάκη ή Δαιμόνων και Αγίου Νικολάου νήσου Πάρου.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 8ο: Επικαιροποίηση των αποφάσεων 52 & 439/2003 και 487/2005 του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου σχετικά με τη ΜΠΕ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων -Επέκταση ΕΕΛ Μάρπησσας που βρίσκεται στη θέση Καμινάκι του Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών για την προσωρινή αποθήκευση – διαχείριση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου» σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16-06-2011).

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ίδρυσης Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου στην Πάρο και καθορισμός ενδεικτικά χώρου στέγασής του.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός Προέδρου & εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 13ο: Καθορισμός αριθμού νέων αδειών και νέων θέσεων άσκησης υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 14ο: Επανεξέταση αιτήματος Μαρίας Μίχα - Μπεκιάρη.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 15ο: Διαγραφή ΤΑΠ – Δημοτικών Τελών Καθαριότητας – Δημοτικού Φόρου – Πολιτιστικού Τέλους – Τουριστικού Τέλους από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την «Προμήθεια καυσίμων Δήμου Πάρου και των Νομικών του Προσώπων» και έγκριση διενέργειας της προμήθειας με την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού» και προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας Δήμου Πάρου για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 19ο: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης διαφορών σχετικά με τα τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, παραλαβή αιτήσεων, αυτοψία & εισήγηση παραχώρησης ή μη για το έτος 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού οχημάτων και γνωμοδότησης για την άρση κυκλοφορίας παλαιών οχημάτων Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 21ο: Αποδοχή, έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στον Περιφερειακό Λευκών» και κοπή τριών δέντρων.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου: «Βελτίωση δρόμου προς νέο αεροδρόμια Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές- Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφαση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύνδεση μονάδων αφαλάτωσης με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πραγματοποίησης και διάθεση πίστωσης πολυετούς δαπάνης έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για τη χρήση 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 30ο: Καταβολή παροχής γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Πάρου (άρθρο 97 του Ν. 4483/2017 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α’ 107/31-07-2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα
5. Καλακώνας Μηνάς
6. Καστρουνής Σωτήριος
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Λεοντής Μικές
10. Λουκής Γεώργιος του Δημ
11. Λουκής Γεώργιος του Κων.
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
14. Μανωλάκη Θεοδοσία
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Πέτρος
21. Σαραντινός Χριστόδουλος
22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα
23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
24. Τσιγώνιας Νικόλαος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

 

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31