Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Η κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, ζητούμενο πολλών ετών και καθοριστικής σημασίας έργο για τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης, καθώς και προστασίας των δασικών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, ολοκληρώνεται για το 18.2% της Περιφέρειας των Κυκλάδων.

Το προσωπικό της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, ολοκλήρωσε το έργο της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη:
1. Πρώην ΟΤΑ Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου
2. Πρώην ΟΤΑ Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου
3. Πρώην ΟΤΑ Κιμώλου της ν. Κιμώλου
4. Πρώην ΟΤΑ Μήλου της ν. Μήλου
5. Πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη είναι διαθέσιμο σε όλους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε., στον σύνδεσμο:

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Στο Δασικό Χάρτη εμφανίζονται οι μορφές χρήσεων γης, τόσο των εκτάσεων που υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία, όσο και αυτών που δεν υπάγονται, με ΚΩΔΙΚΟΥΣ και με κλειστά πολύγωνα.

Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω των εικονιδίων διαχείρισης των δεδομένων της ανωτέρω σελίδας. Τα πολύγωνα που υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη με κωδικούς ΔΔ, ΠΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΧΧ, ΠΧ, ΧΑ και αποδίδονται με πράσινη γραμμοσκίαση και πράσινη συνεχή οριογραμμή.

Επεξήγηση των κωδικών που εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη, δίνονται στο σύνδεσμο:

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Samples/Legend.html

και στον Πίνακα Ι του παραρτήματος του παρόντος.

Επειδή αρκετά γεωτεμάχια (πολύγωνα) εμφανίζονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη ως ΑΔ (εκτάσεις με αγροτική μορφή στις Α/Φ παλαιότερης λήψης που δασώθηκαν μεταγενέστερα), είναι κρίσιμο να γνωρίζουν οι πολίτες ότι γι’ αυτά ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται από το αρ. 67 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 39 του Ν. 4280/2014. Για τον ακριβή χειρισμό των εν λόγω εκτάσεων έχουν ζητηθεί επιπλέον οδηγίες και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν με δελτίο τύπου.
Επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017.

2. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

3. Με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την αμφισβήτηση, τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης, όσο και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στον Δασικό Χάρτη εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

4. Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο:

http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx

με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

5. Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, καθώς και το εμβαδόν της.

6. Για την υποβολή της αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, η μη καταβολή του οποίου καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Το ύψος του ειδικού τέλους υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης σύμφωνα με την αρ. πρ. 151585/323/03.02.2017 ΚΥΑ - ΦΕΚ 347/Β/08.02.2017 (βλέπε Πίνακα ΙΙ παραρτήματος του παρόντος).

7. Η ηλεκτρονική υποβολή κάθε αντίρρησης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μετά την καταβολή του ειδικού τέλους.

8. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, συνοδευόμενα απαραίτητα από το υπογεγραμμένο αντίγραφο αντίρρησης, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, σε έντυπη μορφή, στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών (Δ/νση Δασών Κυκλάδων Κλώνου & Κυπαρίσσου Στεφάνου 8, Τ.Κ.84100, Σύρος και στο Δασονομείο Μήλου Τριοβάσαλος,Τ. Κ. 84800, Μήλος)

9. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

10. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ανάκληση των αντιρρήσεών του. Για την ανάκληση των αντιρρήσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

11. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/ χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνεται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.

12. Δεν απαιτείται καταβολή τέλους κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν:
i. Περιοχές που περιλαμβάνονται σε διανομές του εποικισμού. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία εποικισμού.
ii. Περιοχές που βρίσκονται εντός οριοθετημένου οικισμού. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
iii. Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και έγγραφα πληροφοριακού τύπου, τα οποία δεν αποτυπώθηκαν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού ή αντίγραφο του πληροφοριακού τύπου εγγράφου.
iv. Εκκρεμείς υποθέσεις στη διαδικασία του αρ. 14. Ν.998/79 (αιτήσεις ή αντιρρήσεις). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ (Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη) με τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, για την υποβολή της αντίρρησης μέσω του προσωπικού των ΣΥΑΔΧ.

 

Υπό της οδηγίες του περιφερειακού προπονητή της Ε.Σ.Κ.Κ., κ. Ανδρέα Μαύρου ξεκίνησε το προπονητικό Camp της Μικτής Κυκλάδων για τον Νότιο Όμιλο, στο κλειστό γυμναστήριο της Νάξου.

Το παρών έδωσαν 21 μικροί καλαθοσφαιριστές από την Νάξο, τη Σαντορίνη, τη Πάρο και την Αντίπαρο, με σίγουρο όφελος την σημαντική αποκόμιση εμπειριών.

 

 

 

Η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων ανακοίνωσε το πρόγραμμα των παιχνιδιών μπάσκετ για τα πρωταθλήματα Κυκλάδων που θα διεξαχθούν από το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου έως και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνολικά 10 παιχνίδια. Στα πέντε από αυτά θα παίξουν ομάδες από την Πάρο (ΑΟ Πάρου, ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός) και την Αντίπαρο (Πλοηγός Αντιπάρου).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ΕΣΚ Κυκλάδων.

 

 4 8  1

 

Στις αρχές του 2018 η λειτουργία της πρώτης γραμμής

Για πρώτη φορά, το διασυνδεδεμένο σύστημα θα μπορεί να δέχεται αιολική ενέργεια παραγόμενη στα νησιά.

της Μανταλένας Πίου

Για τις αρχές του 2018 έχει μετατεθεί πλέον η λειτουργία της πρώτης γραμμής από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, μετά από συνεχείς καθυστερήσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Πρόκειται για το υποβρύχιο καλώδιο που θα συνδέει το Λαύριο με τη Σύρο. Αμέσως μετά ακολουθεί η επόμενη φάση με ολοκλήρωση το 2018-2019, που αφορά στη διασύνδεση επιμέρους νησιών.

Το έργο, όπως δήλωσε πρόσφατα και ο πρόεδρος της ΡΑΕ Νίκος Μπουλαξής, σε συνέντευξη σε μέσο των Κυκλάδων, έχει ήδη καθυστερήσει αρκετά σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό του.

Η πρώτη φάση της διασύνδεσης περιλαμβάνει τις γραμμές Σύρου - Λαυρίου, Σύρου - Τήνου, την ακτινική τροφοδότηση της Πάρου και της Μυκόνου από την Σύρο με γραμμή για κάθε νησί και τους υποσταθμούς σε Σύρο, Πάρο και Μύκονο. Τα έργα, για τον υποσταθμό της Σύρου, που θεωρείται κομβικής σημασίας για το όλο έργο, ήταν εκείνα που συνάντησαν τις περισσότερες αντιδράσεις και έχουν οδηγήσει στη μεγάλη καθυστέρηση.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση Πάρου - Νάξου και την σύνδεση Νάξου - Μυκόνου. Το έργο συνοδεύεται από την αναβάθμιση της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης Άνδρος - Λιβάδι (Ν. Εύβοια) μήκους 14,5 χλμ και Άνδρος - Τήνος, μήκους 4 χλμ.

Το πρότζεκτ ολοκληρώνεται με την τρίτη φάση, που περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση δεύτερου καλωδίου Λαυρίου - Σύρου. Στόχος είναι η εξασφάλιση της απαιτούμενης αξιοπιστίας κάτω από οποιασδήποτε λειτουργικές συνθήκες, λαμβανομένης υπόψη και της εξέλιξης της ζήτησης ηλεκτρισμού στα νησιά.

Με τη διασύνδεση γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση ηλεκτρικής επάρκεια στα νησιά και για την καλύτερη αντιμετώπιση φαινομένων όπως το πρόσφατο πολύωρο μπλακ άουτ, εξ αιτίας βλάβης του πετρελαϊκού σταθμού στην Πάρο.

Παράλληλα για πρώτη φορά, το διασυνδεδεμένο σύστημα θα μπορεί να δέχεται αιολική ενέργεια παραγόμενη στα νησιά.

Οι πετρελαϊκές μονάδες που λειτουργούν σήμερα στη Σύρο, την Μύκονο και την Πάρο θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και παρότι σε ορισμένα από τα σχέδια διατυπώνεται η προοπτική της αποξήλωσής τους, ο ΑΔΜΗΕ σε σχετικές μελέτες του ζητεί οι μονάδες να παραμείνουν, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν έκτακτα περιστατικά, όπως μία βλάβη στον υποσταθμό της Σύρου.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει προτείνει η τρίτη φάση να υλοποιηθεί μετά το 2020 και μέχρι το 2022, καθώς παράλληλα με τη δεύτερη φάση θα προωθείται και η ενίσχυση των υφιστάμενων καλωδίων στον διάδρομο Σύρος – Τήνος – Άνδρος - Εύβοια.

πηγή: http://www.businessenergy.gr

 

Από τα ράφια των σπανίων της Συλλογής Δωρεάς Τρικόγλου του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε μια μοναδική σπάνια αποκάλυψη: Οι άγνωστοι χειρόγραφοι χάρτες του Αρχιπελάγους, κατά τις διαταγές του Λουδοβίκου 14ου (1687)

ΣΠΑΝΙΕΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ 330 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Ο Πρύτανης Περικλής Μήτκας και ο Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης υπογράφουν το Σύμφωνο Συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Θεσσαλονίκης για θέματα βιβλιοθηκών-αρχείων-συλλογών, 90 χρόνια από την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης το 1927 και 40 χρόνια από την πρώτη χειρόγραφη καταγραφή της Δωρεάς Τρικόγλου στο ΑΠΘ (1977). Μετά την τελετή υπογραφής, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει για πρώτη φορά δημόσια την ιστορική σπουδαιότητα των άγνωστων και παγκοσμίως μοναδικών χειρόγραφων χαρτών του Αρχιπελάγους (1687), κατά τις διαταγές του Λουδοβίκου 14ου, που αποκαλύφθηκαν και τεκμηριώθηκαν πρόσφατα στη Συλλογή της Δωρεάς Ιωάννη Τρικόγλου του ΑΠΘ.

Στους 16 χειρόγραφους χάρτες, υψηλής αισθητικής, σε φύλλα μεγάλων διαστάσεων 95x60εκ., δεμένους σε τόμο, απεικονίζονται τα νησιά των Κυκλάδων, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Μήλος, Ίος, Αντίπαρος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κέρος, Κουφονήσια, καθώς και τα Κύθηρα με την Ελαφόνησο, σε πρωτόγνωρες μεγάλες κλίμακες για τη νησιωτική χαρτογραφία του Αιγαίου της εποχής! Οι χάρτες συμπληρώνονται από 6 φύλλα με 25 οριζόντιες όψεις (veuës) ακτογραμμών στρατηγικού ενδιαφέροντος των νότιων ακτών της Πελοποννήσου, της Ζακύνθου, των Κυκλάδων, αλλά και τoυ κόλπου της Τύνιδας και της Σαρδηνίας, σχεδιασμένων -υπό κλίμακα- από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το μοναδικό και ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο, που ολοκληρώθηκε από τους Γάλλους μέσα σε περίπου δύο χρόνια (1685-1687), ήταν αποτέλεσμα μυστικών διαταγών και προδιαγραφών που δόθηκαν από τον Λουδοβίκο 14ο στους ναυτικούς και μηχανικούς του, για την επείγουσα και λεπτομερή χαρτογράφηση θαλάσσιων στρατηγικών τοποθεσιών της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, στο χώρο όπου εκτείνονται οι από παλιότερα γνωστοί γεωστρατηγικοί ναυτικοί “σταθμοί” (σκάλες) της Γαλλίας στο Λεβάντε (Échelles du Levant). Οι χάρτες της Συλλογής της Δωρεάς Τρικόγλου του ΑΠΘ αποτελούν προνομιακό μέρος των πολιτικών σχεδίων του “Βασιλιά Ήλιου”: εστιάζουν στο Κυκλαδικό Αρχιπέλαγος και ιδιαίτερα στις απάνεμες Μικρές Κυκλάδες, μια περιοχή με ιστορικά πολύ καθοριστική γεωστρατηγική σημασία κατά την ιστορική περίοδο της μεγάλης και φθοροποιού πολεμικής εμπλοκής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εναντίον του “Ιερού Συνασπισμού του Linz” που κατέληξε στη Συνθήκη του Κάρλοβιτς (1683-1699).

Στην εκδήλωση παρεμβαίνουν οι ομότιμοι καθηγητές ΑΠΘ, ο ακαδημαϊκός Μιχαήλ Τιβέριος, ο καθηγητής Ιστορίας Ιωάννης Χασιώτης και ο καθηγητής Χαρτογραφίας Ευάγγελος Λιβιεράτος. εκ μέρους της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης AΠΘ ο καθηγητής Ιωάννης Τζιφόπουλος και απευθύνει χαιρετισμό ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας Philippe Ray.
Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μαργαρίτης.

Κοινή Εκδήλωση ΑΠΘ - Δήμου Θεσσαλονίκης
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, ώρα 19.00, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων

 

Πατήστε εδώ για να δείτε το βίντεο με την εκδήλωση

 

xartes arxipelagos

afisa 43

 

πηγή: https://www.auth.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Των Τομεακών Οργανώσεων του ΚΚΕ στις Κυκλάδες

Πρόσφατα οι τρεις βουλευτές του Σύριζα στις Κυκλάδες έδωσαν συνέντευξη τύπου στη Σύρο, για να εκθειάσουν την κυβερνητική πολιτική και να πείσουν τους κατοίκους των νησιών ότι όλα τα προβλήματά λύθηκαν ή λύνονται.
Θέλουμε να σημειώσουμε ότι είναι μεγάλο το θράσος τους να απευθύνονται στους νησιώτες, σαν να μην έχουν καμία ευθύνη για την στήριξη των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησής τους και με την δική τους ψήφο. Αλήθεια πότε λύθηκαν όλα τα προβλήματα και δεν το έχουν αντιληφθεί οι νησιώτες;
Ασφαλώς οι κ. βουλευτές αισθάνονται ικανοποιημένοι που τα προβλήματα στο χώρο της υγείας παραμένουν τα ίδια και οξύνονται και ας μην προβάλουν δήθεν την λειτουργία (υπολειτουργία) του νοσοκομείου της Σαντορίνης ως απόδειξη. Γιατί δεν είπαν τίποτα για την υποστελέχωση σε γιατρούς - νοσηλευτές - αναλώσιμα των Κέντρων Υγείας στα νησιά; Γιατί δεν είπαν τίποτα ότι ασθενείς αναγκάζονται να πηγαίνουν σε ιδιώτες γιατρούς ή στην Αθήνα εξαιτίας αυτής της κατάστασης, με ότι συνεπάγεται αυτό για την τσέπη τους; Τι λένε για το κόψιμο, μόλις πριν λίγες μέρες από τον ΕΟΠΠΥ, της πρόσβασης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στη θεραπεία που έχουν ανάγκη; Μη μας πουν ότι δεν φταίει η κυβέρνηση, αλλά φταίει ο κακός ΕΟΠΠΥ!!
Αλήθεια ποιους προσπαθούν να πείσουν, ότι αν πάει καλά η οικονομία το 2017 θα επαναφέρουν τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυε μέχρι πρότινος; Αυτό κι αν είναι πολιτική απάτη.
Γιατί δεν είπαν τίποτα, που τα νησιά των Κυκλάδων είναι απομονωμένα μεταξύ τους και με την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ειδικά τώρα το χειμώνα; Τι έχουν κάνει για τα πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια; Τίποτα.
Γιατί δεν μας είπαν τίποτα πως τα βγάζει πέρα ο άνεργος, αυτός που του έκοψαν τη σύνταξη, το μισθό, τις κοινωνικές παροχές; Τι λένε για την απόφαση της κυβέρνησής τους να στέλνει στο κέντρο είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ) τους μικροεπαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες, τους φτωχούς αγρότες που χρωστάνε στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ κάτω από 5.000 €. Δεν γνωρίζουν οι κ. βουλευτές ποια είναι η οικονομική πραγματικότητα αυτού του κόσμου και ότι οδηγούν τα μικρομάγαζα σε νέα λουκέτα;
Οι τρεις βουλευτές του Σύριζα μίλησαν για το αδιέξοδο που έχει περιέλθει το Νεώριο και γενικά η ναυπηγοεπισκευή. Δηλαδή 2 χρόνια τώρα η κυβέρνησή τους δεν έχει ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση; Γιατί κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους του Νεωρίου και τους νησιώτες;
Αλλά το αποκορύφωμα της πολιτικής υποκρισίας τους, είναι όταν συμφωνούν με τους αγώνες των εργαζομένων και μάλιστα προτρέπουν πχ. τους ναυτεργάτες να κάνουν μεν 48ωρη απεργία αλλά να την διακόπτουν και να συνεχίζουν με νέα 48ωρη, λες και το συνδικαλιστικό κίνημα είναι παιχνίδι για μικρά παιδιά.
Οι Τομεακές Οργανώσεις του ΚΚΕ στις Κυκλάδες καλούν τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία να γυρίσουν την πλάτη τους στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και Ε.Ε. Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όπως και στα άλλα αστικά κόμματα που μαζί ψήφισαν το 3ο μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015, μαζί και σήμερα ψηφίζουν τους αντιλαϊκούς νόμους. Η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, Ε.Ε. δεν αντιμετωπίζεται με την προσμονή ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.
Η διέξοδος είναι στον οργανωμένο αγώνα μέσα από τις ταξικά σωματεία των εργατοϋπαλλήλων, των αυτοαπασχολούμενων στην ΠΑΣΕΒΕ και των αγροτών που σήμερα είναι στα μπλόκα. Σ’ αυτό τον αγώνα καλεί το ΚΚΕ και όχι στην υποταγή και στη συναίνεση που καλούν οι βουλευτές του Σύριζα, για να περνάει πιο εύκολα η αντιλαϊκή πολίτική τους ενόψει μάλιστα και του κλεισίματος της 2ης αξιολόγησης, που θα φέρει νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα. Αυτή άλλωστε είναι «η νέα πολιτική αντίληψη» που πρεσβεύει η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηλαδή ενίσχυση από την μια μεριά των επιχειρηματικών ομίλων και τα βάρη στο λαό από την άλλη.
Η συμπόρευση με την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ για άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας με λαϊκή εξουσία, είναι η μόνη ελπίδα για το λαό.

 

Στο φως «θησαυρός» βιβλιοθήκης του ΑΠΘ

Ήθελε ο Λουδοβίκος 14ος της Γαλλίας να κάψει την Κωνσταντινούπολη; Οραματιζόταν ο «βασιλιάς Ήλιος» να κατακτήσει την αυτοκρατορία της Ανατολής; Και πώς μπορεί να υπηρετούσαν έναν τέτοιο σκοπό κάποιοι μηχανικοί του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, ντυμένοι κληρικοί, να «ζωγραφίζουν» -στο μακρινό 1685- τα ξωκλήσια, τα σπίτια και τους ανεμόμυλους στα νησιά των Κυκλάδων; Μία συναρπαστική ιστορία με φόντο το Αιγαίο Πέλαγος, γεμάτη συνωμοσίες, κατασκοπεία και μαθήματα πολιτικής προνοητικότητας φέρνει στο φως μία σημαντική ανακάλυψη, που έγινε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Το βράδυ της Τετάρτης 25 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά δημόσια 16 παγκοσμίως μοναδικοί χειρόγραφοι χάρτες του Αρχιπελάγους του Αιγαίου, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από το 1685 έως το 1687, σύμφωνα με τις διαταγές του Λουδοβίκου 14ου. Ο «θησαυρός» ήταν κρυμμένος στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, ανάμεσα σε άλλα σπάνια αρχεία της δωρεάς του Έλληνα της Διασποράς Ιωάννη Τρικόγλου (η πρώτη χειρόγραφη καταγραφή της δωρεάς έγινε πριν από 40 χρόνια).

«Στις 15 Ιανουαρίου 2016, σε μία επίσκεψη στην Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη, στη βιβλιοθήκη ΑΠΘ, είδαμε αυτόν τον τόμο, εντοπίσαμε αυτούς τους χάρτες, δεμένους σε τόμο. Αξιολογήσαμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εύρημα, χρονολογούμενο στο τέλος του 17ου αιώνα», ανέφερε ο ομότιμος Καθηγητής Χαρτογραφίας του ΑΠΘ, Ευάγγελος Λιβιεράτος, πριν ξεκινήσει να ξετυλίγει τον μίτο ...του Reseau, του μηχανικού πίσω από τους χάρτες το 1685.

Ο τόμος, που φέρει τον τίτλο «Συλλογή χαρτών ενός μέρους του Αρχιπελάγους», έχει διαστάσεις 1 μέτρο επί 60 εκατοστά και είναι δεμένος σε μαροκινό δέρμα. Στους 16 χειρόγραφους χάρτες απεικονίζονται τα νησιά των Κυκλάδων, Νάξος, Πάρος, Σίφνος, Μήλος, Ίος, Αντίπαρος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Φολέγανδρος, Σίκινος, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Κέρος, Κουφονήσια, καθώς και τα Κύθηρα με την Ελαφόνησο.

Οι χάρτες συμπληρώνονται από 6 φύλλα με 25 οριζόντιες όψεις -από τη θάλασσα, υπό κλίμακα- ακτογραμμών στρατηγικού ενδιαφέροντος των νότιων ακτών της Πελοποννήσου, της Ζακύνθου, των Κυκλάδων, αλλά και τoυ κόλπου της Τύνιδας και της Σαρδηνίας, από όπου περνούσαν τα γαλλικά καράβια για να μπουν στο Αιγαίο.

«Επείγουσα και απόρρητη αποστολή»

Ο Λουδοβίκος 14ος διέταξε τους ναυτικούς μηχανικούς, τοπογράφους και χαρτογράφους του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού να προβούν επειγόντως και με μυστικότητα σε λεπτομερή χαρτογράφηση θαλάσσιων στρατηγικών τοποθεσιών της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου, στο χώρο όπου εκτείνονταν οι γεωστρατηγικοί ναυτικοί σταθμοί (σκάλες) της Γαλλίας στο Λεβάντε. Οι προδιαγραφές περί μυστικότητας περιελάμβαναν μεταμφίεση του πληρώματος, σε κληρικούς και εμπόρους.

Η διαταγή που υπέγραφε ο επικεφαλής της αποστολής, υψηλόβαθμος κρατικός αξιωματούχος, Gravier d' Ortieres, αναφέρει συγκεκριμένα προς τα πληρώματα: ό,τι θα φτιάξετε, θα το αναφέρετε στον βασιλέα. Η διαταγή Gravier ζητεί, μεταξύ άλλων, να αναγνωριστούν καθαρές περιοχές, ζώνες ασφαλούς αποβίβασης και ανεφοδιασμού, αμυντικές ζώνες, σημεία εποπτείας του χώρου, χώροι συγκέντρωσης στρατευμάτων, οχυρώσεις, η οικιστική διαμόρφωση και κτίρια από τα οποία μπορεί να γίνει άμυνα. Επίσημα, πάντως, ο χαρακτήρας της αποστολής των Γάλλων στο Αιγαίο ήταν ειρηνικός, εμπορικός και επιστημονικός.

«Ειρηνική αποστολή με πολεμικούς στόχους»

Γιατί, όμως, ο ισχυρότερος τότε ηγεμόνας της Ευρώπης ανέθεσε σε μία άριστα προετοιμασμένη ομάδα του ναυτικού να αποτυπώσει σε χάρτες υψηλότατης ακρίβειας τους βασικούς σταθμούς της θαλάσσιας διαδρομής που συνέδεε τα γαλλικά λιμάνια με την Κωνσταντινούπολη και τη Μέση Ανατολή; Η χαρτογραφία ανέκαθεν είχε μεγάλη επίδραση στη διεξαγωγή του πολέμου, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και τακτικής, όμως, ήταν πολεμικά τα σχέδια του βασιλιά Ήλιου;

Μία τεκμηριωμένη απάντηση επιχείρησε να δώσει, στην εκδήλωση παρουσίασης των χαρτών, ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του ΑΠΘ, Ιωάννης Χασιώτης.

«Η σημασία της αποστολής κάτω από την καθοδήγηση ενός υψηλού κρατικού αξιωματούχου, του Gravier d' Ortieres, είναι πολυδιάσταση και για να αποτιμηθεί πρέπει να συσχετιστεί με το ιστορικό περιβάλλον της εποχής», ανέφερε ο καθηγητής και διευκρίνισε: «Όλη αυτή η επιχείρηση δεν ήταν τόσο ειρηνική και αθώα. Το υπογραμμίζει η ιστορική συγκυρία, την οποία δε μπορούμε να παραβλέψουμε. Η οργανωμένη αποστολή των τοπογράφων μηχανικών και αξιωματικών του Γαλλικού πολεμικού ναυτικού στις ελληνικές θάλασσες στα 1685-'87 συνέπεσε με σημαντικές πολιτικές στρατιωτικές εξελίξεις που άλλαξαν δραματικά τον πολιτικό χάρτη της ΝΑ Ευρώπης».

«Δίλημμα με διπλή απάντηση και θεωρίες συνωμοσίας»

Στον μεγάλο αυστροτουρκικό πόλεμο, στην ανατροπή των γεωστρατηγικών ισορροπιών, όταν ο «Ιερός Συνασπισμός Linz» ανάγκασε την οθωμανική αυτοκρατορία σε άτακτη υποχώρηση προς τον νότο, ανακαταλαμβάνοντας τεράστιες περιοχές που επί αιώνες βρίσκονταν στην οθωμανική κυριαρχία, η Γαλλία βρέθηκε μπροστά σε μεγάλα διλήμματα.

«Αν συνέχιζαν τη συνεργασία με τους Οθωμανούς θα άφηναν στους προαιώνιους αντιπάλους τους, τους Αυστριακούς, ελεύθερο το πεδίο των κατακτήσεων στη βαλκανική και τους εμπορικούς ανταγωνιστές Βενετούς να αναζητήσουν την αποικιοκρατική ανατολική. Αν συμπολεμούσαν με τους χρόνια αντιπάλους τους θα έχαναν όλα τα προνόμια που τους παρείχε ο Σουλτάνος. Τελικά ως ώριμη μεγάλη δύναμη κινήθηκαν σε όλα τα επίπεδα. Φανερά συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά στρατεύματα που πολεμούσαν εναντίον των Τούρκων», ανέφερε ο κ. Χασιώτης.

Ερωτηματικά εγείρονται και ως προς τον ρόλο του Gravier d' Ortieres, ο οποίος καταγράφοντας τις αδυναμίες της οθωμανικής στρατιωτικής μηχανής δεν δίστασε -ξεπερνώντας ίσως και τις εντολές του βασιλιά- να του προτείνει τα μέσα με τα οποία ο Λουδοβίκος θα κινούταν κατά των Οθωμανών. Σύμφωνα με τον καθηγητή Χασιώτη, «οι πραγματικές προθέσεις του Λουδοβίκου 14ου έναντι των Οθωμανών δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί με ασφάλεια, ενώ οι περισσότεροι από τους σύγχρονους Γάλλους ιστορικούς θεωρούν ότι τα αντιτουρκικά σχέδια του Gravier και των συνεργατών του αποτελούσαν δικούς τους ευσεβείς πόθους, όχι εκτέλεση συγκεκριμένων οδηγιών του Βασιλιά».

«Μοναδικοί ιστορικά και χαρτογραφικά»

Ανεξαρτήτως των πολιτικών σχεδίων του Λουδοβίκου, οι χειρόγραφοι χάρτες του Reaseu είναι μοναδικοί και ιδιαίτερα σημαντικοί ιστορικά και χαρτογραφικά, ανέφερε ο καθ. Λιβιεράτος, παρουσιάζοντας τι αποκάλυψε η τεκμηρίωση της σπουδαίας ανακάλυψης. «Η έμφαση του περιεχομένου τους βρίσκεται περισσότερο στο θεματικό μέρος, προσφέρουν μοναδικές πληροφορίες για τον φυσικό και ανθρωπογενή χώρο του γεωστρατηγικού αρχιπελάγους , ενώ η μεγάλη κλίμακα απεικόνισης είναι πρωτόγνωρη για την εποχή και τον γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου. Η τεχνική της χαρτογραφικής σχεδίασης με την προοπτική ματιά του πουλιού και η εικαστική απόδοση εξαιρετικής ποιότητας επιβεβαιώνουν τη σημασία της περιοχής για τη Γαλλία της εποχής και για τα πολιτικά σχέδια του Λουδοβίκου, ανεξαρτήτως ποια ήταν αυτά τα σχέδια», επισήμανε.

«Η μεγάλη έκπληξη είναι η μεγάλη κλίμακα», ανέφερε ο κ.Λιβιεράτος, εξηγώντας ότι στους μέχρι πρότινος γνωστούς χάρτες του Αιγαίου τα νησιά είναι σε πολύ μικρή κλίμακα και δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια. «Η κλίμακα 1 προς 5.000 είναι τρομακτική κλίμακα ακόμη για σήμερα», σημείωσε.

«Πρόδρομος των Drones»

Μία ακόμη σημαντική καινοτομία των χειρόγραφων χαρτών είναι η αποτύπωση της προοπτικής. «Οι χάρτες αυτοί είναι προοπτικοί. Το λιμάνι τη Μήλου επαναλαμβάνεται σε δύο χάρτες. Ενώ η ακτογραμμή του λιμανιού είναι ίδια, το ανάγλυφο του χάρτη αλλάζει στον έναν χάρτη . Εξαρτάται, δηλαδή, από το πώς το βλέπεις προσεγγίζοντας. Αυτό είναι top στη σύγχρονη χαρτογραφία, δουλεύουν όλα τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης με αυτόν τον τρόπο. Είναι εκπληκτικό πώς η γαλλική χαρτογραφία εκείνη την εποχή έβλεπε ως drones τους χάρτες», είπε ο καθηγητής.

«Δίδυμη συλλογή στο γαλλικό υπουργείο Άμυνας»

Στο ιστορικό αρχείο του υπουργείου Άμυνας της Γαλλίας, οι καθηγητές του ΑΠΘ ανακάλυψαν ότι υπάρχει μία δίδυμη συλλογή χαρτών για τις βόρειες Κυκλάδες.

«Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε για τις δύο πλέον συλλογές, να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη», είπε ο Γάλλος Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, Φιλίπ Ρέι, γνωστοποιώντας ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο δανεισμού της δεύτερη συλλογής. Αναφερόμενος, στη συλλογή που παρουσιάστηκε ο πρόξενος σημείωσε πως πρόκειται για «μοναδικό ντοκουμέντο που απεικονίζει τους μακροχρόνιους δεσμούς και τα κοινά ενδιαφέροντα Ελλάδας Γαλλίας».

«Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν και παρουσιάσεις της εξελικτικής συλλογής στα νησιά του Αιγαίου και θα προσπαθήσουμε και θέλουμε τη βοήθεια της γαλλικής πρεσβείας να φέρουμε το δίδυμο βιβλίο με χάρτες που βρίσκεται στη Γαλλία», ανέφερε ο πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (ΕΣΚΚ) ανακοίνωσε το πρόγραμμα των παιχνιδιών που θα διεξαχθούν το τριήμερο από Παρασκευή 27 έως και Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017.
Ο Α.Ο. Πάρου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα δώσει τρία παιχνίδια.

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στις 19:00 στο ΕΠΑΛ Παροικιάς η παιδική ομάδα του Α.Ο. Πάρου θα υποδεχθεί τον ΑΠΑΣ Τα Φανάρια.
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου στο ΔΑΚ Νάξου ο Α.Ο. Πάρου θα δώσει δύο παιχνίδια.
Η ομάδα Κορασίδων στις 13:30 θα παίξει με τον ΑΠΑΣ Τα Φανάρια ενώ στις 15:30 η εφηβική ομάδα θα αντιμετωπίσει επίσης τον ΑΠΑΣ Τα Φανάρια.
Ακολουθεί το πρόγραμμα των παιχνιδιών της ΕΣΚ Κυκλάδων:

 

 

φωτο: αρχείο

 

Ο Α.Μ.Ε.Σ. Μαρπησσαϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο παριανό ποδοσφαιρικό ντέρμπι που διεξήχθη σήμερα, Κυριακή 22/1, στο Δημοτικό γήπεδο Αρχιλόχου για τον 2ο όμιλο της Β’ κατηγορίας Κυκλάδων. Η ομάδα της Μάρπησσας επικράτησε με 4-1 του Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα Νάουσας.
Χθες ο Α.Ο. Πάρου για την Α’ κατηγορία ηττήθηκε με 4-0 στο Καμάρι Σαντορίνης από τον Α.Σ. Θύελλα Καμαρίου.
Τέλος νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στο Δημοτικό γήπεδο Αρχιλόχου για τον 2ο όμιλο της Β’ κατηγορίας Κυκλάδων ο Αστέρας Μαρμάρων ηττήθηκε με 1-0 από τον Α.Ο. Αστέρα Τραγαίας.
Ακολουθούν όλα τα αποτελέσματα όπως ανακοινώθηκαν από την ΕΠΣ Κυκλάδων.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (11η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
1. Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Σάββατο 21/01/17 17:00 ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. 0-1
2. Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ Σάββατο 21/01/17 18:30 ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΨΑΡΡΑ Ι. 4-0
3. ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΦΗΡΩΝ Κυριακή 22/01/17 11:30 ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΨΑΡΡΑ Ι. 2-1
4. Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΣΥΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Κυριακή 22/01/17 13:45 ΖΑΡΑΝΗΣ Ι., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. 2-4
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (7η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
5. Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ ΤΗΝΟΥ Σάββατο 21/01/17 16:00   Αναβλ.
6. Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Σάββατο 21/01/17 19:00 ΡΟΥΣΣΟΣ Γ., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α. 1-4
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
7. Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΔΗΜ. ΣΤ. ΝΑΞΟΥ Σάββατο 21/01/17 19:30 VAN AAKEN Φ., ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ Ι., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ. 2-3
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Κυριακή 22/01/17 12:00 ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε. 0-1
9. Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Κυριακή 22/01/17 15:00 ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΜΟΥΤΑΦΗΣ Α., ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ. 1-4
K-14 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
10. Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΗΝΟΥ Κυριακή 22/01/17 15:30 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΚΟΥΚΑ Α. 0-4
Κ-18 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
11. ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Παρασκευή 20/01/17 16:45 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Γ. 1-5

 

 

Συνέντευξη Τύπου των βουλευτών Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ

Για τα δύο χρόνια διακυβέρνησης, τις θέσεις, τις επιλογές και τις προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ για τις Κυκλάδες και τη χώρα, οι βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ, Αντώνης Συρίγος, Νίκος Συρμαλένιος και Νίκος Μανιός, θα δώσουν Ανοιχτή Συνέντευξη Τύπου την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, στις 12 το πρωί, στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Mέσα σ΄ ένα δύσκολο πολιτικό περιβάλλον, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αγωνίστηκε και συνεχίζει να δίνει τη μάχη με προτεραιότητα την προστασία των πιο αδύνατων, των συμπολιτών μας που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Δώσαμε μέχρι τώρα έναν άνισο αγώνα και δικαιωθήκαμε σε πολλά. Μπροστά μας είναι οι νέες μάχες για την οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, τη δίκαιη ανάπτυξη αλλά και την εδραίωση του κοινωνικού κράτους που για χρόνια και με επιμονή κατέστρεψαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Η στήριξη του λαού μας είναι η δύναμή μας για να συνεχίσουμε όλοι μαζί αυτό που ξεκινήσαμε, με ελπίδα και όνειρο να δημιουργήσουμε έναν τόπο δικαιοσύνης, δημοκρατίας και ανάπτυξης.

Ερμούπολη, 19/1/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Σύρου

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31