Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 22 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 2206

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 26-02-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2015 έως 31-12-2015 του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α., μετά τον έλεγχο των ορκωτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικού έτους από 1-1-2016 έως 31-12-2016 του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α., μετά τον έλεγχο των ορκωτών.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ ΚΠΠΑ Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος του ΚΠΠΑ κ. Μικές Λεοντής.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ανταποδοτι- κών υπηρεσιών (καθαριότητας) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το έτος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 8ο: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λοιπών ειδικοτήτων για το έτος 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Π/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για την:

α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγίας Υπακοής με Δίκτυο Αφαλάτωσης».

β) Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και του Δήμου Πάρου για την πράξη «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγίας Υπακοής με Δίκτυο Αφαλάτωσης» προϋπολογισμού 1.265.000,00 € , σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα.

γ) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΝΑΙΓ60 με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και την υποβολή του έργου «Σύνδεση Κεντρικού Δικτύου Αγίας Υπακοής με Δίκτυο Αφαλάτωσης» στην ως άνω πρόσκληση με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την:

α) Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιάντου από Αγκαιριά έως Καμπί»

β) Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και του Δήμου Πάρου για την πράξη «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιάντου από Αγκαιριά έως Καμπί» προϋπολογισμού 500.000,00€ .

γ) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης ΝΑΙΓ60 με τίτλο «Δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και την υποβολή του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης αμιάντου από Αγκαιριά έως Καμπί» στην ως άνω πρόσκληση με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πάρου.

Εισηγητής: Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ κ. Γεώργιος Πούλιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Διαγραφή βεβαιωμένων τελών και προστίμων ακαθαρίστων εσόδων ετών 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 (παρ. 1δ και 2 του άρθρου 174 Ν.3463/2006).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη των πρακτικών συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός ελεγκτών ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης οικ. έτους 2018 της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος

ΘΕΜΑ 17ο: Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών κ. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2018 απόφασης ΔΣ που αφορά αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2018.

Εισηγήτρια: κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Πατέλης Άγγελος

17. Πετρόπουλος Ιωάννης

18. Πούλιος Γεώργιος

19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

20. Ρούσσος Πέτρος

21. Σαραντινός Χριστόδουλος

22. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

24. Τσιγώνιας Νικόλαος

25. Χανιώτη Μαρία

26. Χριστόφορος Χρήστος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 09 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 1566

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 13-02-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τεχνικού προγράμματος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση προϋπολογισμού ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. οικ. έτους 2018 & του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 291/2017 απόφαση του ΔΣ και λήψη νέας για την έγκριση του πρακτικού 8 της Επιτροπής Ονομασίας & Μετονομασίας οδών & πλατειών της Δ/Κ Πάρου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων (ΠΔ 270/81).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 52/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίου στη θέση «Αυκουλάκι» της Δ.Κ. Μάρπησσας (δωρεά κ. Βασιλικής Ασπροπούλου).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων της κ. ΛΙΑΚΟΥ ΜΙΜΙΚΑΣ για χρήση δημοτικού χώρου στη θέση «Ψαριανά» της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για παραχώρηση αίθουσας στη Μαρίνα της Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 8ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο βρίσκεται στη θέση «Καστροβούνι» της Δ.Κ. Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 265/2017 απόφασης ΔΣ που αφορά την Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο συνέδριο «Verde. Tec Forum» και ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α. κ. Ιωάννης Πετρόπουλος.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στο διεθνές συνέδριο «Έξυπνα Νησιά και Έξυπνες Μικρές Πόλεις – Πολιτικές Τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Καλές Πρακτικές» και ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση συμμετοχής του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιου στην Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακή οργάνωση γραφείου κίνησης κρατικών αυτοκινήτων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 13ο: Αίτημα κάλυψης δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2018.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη συνδιοργάνωση με την Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων της διεξαγωγής του Final Four Κορασίδων στη Πάρο στις 17 & 18 Μαρτίου 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. για το έργο «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικών επιτροπής χαρακτηρισμού ακαταλληλότητας οχημάτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού FERIENMESSE 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού BOOT 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συμμετοχή του Δήμου Πάρου ως συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ στην διεθνή τουριστική έκθεση FERIENMESSE 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά των διαφημιστικών εντύπων του Δήμου Πάρου στην έκθεση τουρισμού PANORAMA 2018».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών για συντήρηση παιδικών χαρών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Εκτίμηση αγοραίας αξίας αγροτεμαχίου – βοσκοτόπου στην περιοχή Μαράθι της Τ/Κ Κώστου στη θέση “Στοές αρχαίων λατομείων” του Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Επισκευή – Συντήρηση εργαλείων κήπων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Παροχή υπηρεσιών για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προσωρινή αποθήκευση, διαχείριση & μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή – Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 28ο: Αίτημα του Μ.Ε.Α.Σ. Αστέρας Μαρμάρων για ανάρτηση πανό.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 29ο: Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή υποστήριξης στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη – Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Πατέλης Άγγελος

17. Πετρόπουλος Ιωάννης

18. Πούλιος Γεώργιος

19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

20. Ρούσσος Πέτρος

21. Σαραντινός Χριστόδουλος

22. Σαρρή – Παπακυρίλλου Θεοδώρα

23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

24. Τσιγώνιας Νικόλαος

25. Χανιώτη Μαρία

26. Χριστόφορος Χρήστος

 

 

 

Την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση για το 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου στο κτίριο ΚΕΠ με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακολουθεί η πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και αρχείο ήχου με τα όσα συζητήθηκαν - αποφασίστηκαν στη συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2017

2. Ορισμός Διατάκτη μετά του αναπληρωτή αυτού για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016

3. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.)

4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, αποσύνθεσης και ανακατασκευής οδών στο Δήμο Αντιπάρου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 μετά από αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου για τις τουριστικές εκθέσεις BIT (Μιλάνο), Mediterranean Panorama (Στοκχόλμη), ΙΤΒ (Βερολίνο), SALON DES VACANCES 2018 (Βρυξέλλες)

6. Έγκριση μετακινήσεως Δημάρχου και αιρετών

7. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

Πατήστε εδώ για να ακούσετε όσα συζητήθηκαν - αποφασίστηκαν στη χθεσινή, Τρίτη 23/1/2018, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αντιπάρου.

 

 

Συνεδριάζει σε λίγη ώρα (19:00) το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πάρου

με 28 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και

link για να παρακολουθήσετε σε ζωντανή - live μετάδοση τη συνεδρίαση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 19 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 747

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 23-01-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου έτους 2017 (παρ.2 άρθρο 73 του Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου ξενώνα Νάουσας στην εταιρεία «WATT AE» κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE νήσου Πάρου, με κωδικό θέσης 1200306 ΠΑΡΟΣ».

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επί των προτάσεων επανυποβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. βόρεια του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας που έχει αρθεί με την υπ’ αριθμ. 1472/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. βόρεια του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας που έχει αρθεί με την υπ’ αριθμ. 1472/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2018 κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό χώρο πλησίον του ενοριακού ναού της Παντάνασσας στη Δ/Κ Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση για το έτος 2018 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 211 παρ. 11α του Ν.4412/16.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2018:

1) Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων.

2) Επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών γενικά εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη επιτροπή 1.

3) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων.

4) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών λαμπτήρων, ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, υλικών πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας, κλιματιστικών και πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού υλικού.

5) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σκυροδέματος, αργού υλικού [3Α], ασφαλτομίγματος, σχιστόλιθων, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.

6) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών γενικά εκτός αυτών που αναφέρονται στις προηγούμενες επιτροπής 3,4 και 5.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου & του αναπληρωτή του ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής που αφορά θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Πάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την βράβευση του κ. Πατέλη Κων/νου & του κ. Λαζανά Κων/νου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου ως χορηγού στην δημιουργία ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στην άκρη του Πόνου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Δημοτικής Οδού προς Καλάμι».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Όψεων Δημαρχείου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ.

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Πατέλης Άγγελος

17. Πετρόπουλος Ιωάννης

18. Πούλιος Γεώργιος

19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

20. Ρούσσος Πέτρος

21. Σαραντινός Χριστόδουλος

22. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

24. Τσιγώνιας Νικόλαος

25. Χανιώτη Μαρία

26. Χριστόφορος Χρήστος

 

Πατώντας εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε

σε ζωντανή - live μετάδοση τη συνεδρίαση.

Ώρα έναρξης 19:00

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Αντίπαρος, 19 Ιανουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: 70/19-01-2018

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 23η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανατροπή των απλήρωτων δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2017

2. Ορισμός Διατάκτη μετά του αναπληρωτή αυτού για την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) έτους 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016

3. Έγκριση προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.)

4. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών, αποσύνθεσης και ανακατασκευής οδών στο Δήμο Αντιπάρου μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2018 μετά από αίτημα της ΟΤΕ ΑΕ

5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου για τις τουριστικές εκθέσεις BIT (Μιλάνο), Mediterranean Panorama (Στοκχόλμη), ΙΤΒ (Βερολίνο), SALON DES VACANCES 2018 (Βρυξέλλες)

6. Έγκριση μετακινήσεως Δημάρχου και αιρετών

7. Αιτήματα πολιτών

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
3. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
6. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
7. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
9. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
10. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
11. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
12. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
13. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
14. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
15. Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
16. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 19 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 747

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 23-01-2018 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου έτους 2017 (παρ.2 άρθρο 73 του Ν. 3852/2010).

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη της απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου ξενώνα Νάουσας στην εταιρεία «WATT AE» κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 3ο: Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας Δήμου Πάρου σε τρίτους με αντάλλαγμα για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Χριστόφορος.

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Πάρου έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε. που αφορά: «Λειτουργία υφιστάμενου κομβικού σταθμού κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. στην από κοινού χρήση με την εταιρεία VODAFONE νήσου Πάρου, με κωδικό θέσης 1200306 ΠΑΡΟΣ».

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης επί των προτάσεων επανυποβολής ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. βόρεια του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας που έχει αρθεί με την υπ’ αριθμ. 1472/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την ρυμοτομική απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. βόρεια του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Νάουσας που έχει αρθεί με την υπ’ αριθμ. 1472/2003 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσία Δόμησης & Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Ραγκούσης.

ΘΕΜΑ 8ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου οικον. έτους 2018 κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. κ. Σταύρος Καραχάλιος.

ΘΕΜΑ 9ο: Προκήρυξη νέας δημόσιας πλειοδοτικής φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου (περιπτέρου) το οποίο βρίσκεται στο δημοτικό χώρο πλησίον του ενοριακού ναού της Παντάνασσας στη Δ/Κ Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για εξεύρεση και μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης στην Δημοτική Κοινότητα Μάρπησσας και ορισμός επιτροπής καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Συγκρότηση για το έτος 2018 της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, του άρθρου 211 παρ. 11α του Ν.4412/16.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2018:

1) Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων.

2) Επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών γενικά εκτός αυτών που αναφέρονται στην προηγούμενη επιτροπή 1.

3) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας καυσίμων.

4) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών λαμπτήρων, ιστών φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, υλικών πυρανίχνευσης - πυρασφάλειας, κλιματιστικών και πάσης φύσεως ηλεκτρολογικού υλικού.

5) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σκυροδέματος, αργού υλικού [3Α], ασφαλτομίγματος, σχιστόλιθων, χρωμάτων, ειδών κιγκαλερίας και πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών.

6) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών γενικά εκτός αυτών που αναφέρονται στις προηγούμενες επιτροπής 3,4 και 5.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Πάρου & του αναπληρωτή του ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής που αφορά θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός εκπροσώπου και αντικαταστάτη Δήμου Πάρου στην ομάδα σχεδίασης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την βράβευση του κ. Πατέλη Κων/νου & του κ. Λαζανά Κων/νου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου ως χορηγού στην δημιουργία ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στην άκρη του Πόνου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Δημοτικής Οδού προς Καλάμι».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Όψεων Δημαρχείου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Θεοδώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου.

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Βατίστας Ρούσσος

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος

2. Αντιπαριώτης Δημήτριος

3. Βλαχογιάννης Χρήστος

4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα

5. Καλακώνας Μηνάς

6. Καστρουνής Σωτήριος

7. Καραχάλιος Σταύρος

8. Κεφάλας Φραγκίσκος

9. Λεοντής Μικές

10. Λουκής Γεώργιος του Δημ.

11. Λουκής Γεώργιος του Κων.

12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ

13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

14. Μανωλάκη Θεοδοσία

15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος

16. Πατέλης Άγγελος

17. Πετρόπουλος Ιωάννης

18. Πούλιος Γεώργιος

19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

20. Ρούσσος Πέτρος

21. Σαραντινός Χριστόδουλος

22. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα

23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

24. Τσιγώνιας Νικόλαος

25. Χανιώτη Μαρία

26. Χριστόφορος Χρήστος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάρος 12 Δεκεμβρίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 19477

Προς:

1. Δήμαρχο Πάρου

2. Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)

3. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Πάρου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Δευτέρα 18/12/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2018 και έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1. Άγουρος Άγγελος
2. Αντιπαριώτης Δημήτριος
3. Βλαχογιάννης Χρήστος
4. Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα
5. Καλακώνας Μηνάς
6. Καστρουνής Σωτήριος
7. Καραχάλιος Σταύρος
8. Κεφάλας Φραγκίσκος
9. Λεοντής Μικές
10. Λουκής Γεώργιος του Δημ
11. Λουκής Γεώργιος του Κων.
12. Μαλαματένιος Εμμανουήλ
13. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος
14. Μανωλάκη Θεοδοσία
15. Μαρινόπουλος Αθανάσιος
16. Πατέλης Άγγελος
17. Πετρόπουλος Ιωάννης
18. Πούλιος Γεώργιος
19. Ροκονίδας Κωνσταντίνος
20. Ρούσσος Πέτρος
21. Σαραντινός Χριστόδουλος
22. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα
23. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
24. Τσιγώνιας Νικόλαος
25. Χανιώτη Μαρία
26. Χριστόφορος Χρήστος

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 13η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

2. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2018

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Μ.Μ.Ε. ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2018

2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αντιπάρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτες και εργασίες ανάδειξης του Κάστρου Αντιπάρου και του Ιερού του Απόλλωνος στο Δεσποτικό»

3. Έγκριση σχεδίου 2ης τροποποποίησης διαβαθμιδικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Αντιπάρου για την «Επισκευή - Συντήρηση σχολικών κτιρίων»

4. Αίτημα δίμηνης παράτασης σύμβασης κ. Ζαβίτσα Ιωάννη εκ μέρους του Σώματος Ορκωτών Λογιστών

5. Αποδοχή ποσού χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων (Γ’ και Δ’ κατανομή)

6. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Αντιπάρου στο Δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

7. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017

8. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό και την επιβολή δημοτικών τελών του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2018

9. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών για το έτος 2018

10. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018

11. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το έτος 2018

12. Έγκριση εισφοράς στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου - Αντιπάρου έτους 2017

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστολή κατοίκων και αλιέων περί παράνομης αλίευσης

14. Αιτήματα πολιτών

15. Αιτήματα ύδρευσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Σκούρτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Παροικία, Πάρος 84 400

Αριθ. Πρωτ.: 19278

Πάρος 08 Δεκεμβρίου 2017

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τετάρτη 13/12/2017 και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2017 Δήμου Πάρου.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού -απολογισμού) - Έκθεσης Πεπραγμένων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πάρου χρήσης οικ. έτους 2016. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016 - 31.12.2016 βάσει των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 261 του Ν. 3463/2006.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΙΔ ΚΔΕΠΑΠ κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 3ο: Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΙΔ ΚΔΕΠΑΠ κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για το οικονομικό έτος 2018.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΙΔ ΚΔΕΠΑΠ κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης με θέμα «Αποδοχή ποσού από καθαρά κέρδη της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στην θέση «Αγροκήπιο Νάουσας»».

Εισηγητής: Πρόεδρος ΝΠΙΔ ΚΔΕΠΑΠ κ. Μαρινόπουλος Αθανάσιος.

ΘΕΜΑ 6ο: Ψήφιση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου οικονομικού έτους 2018, κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου.

Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΠΠΑ κ. Λεοντής Μικές.

ΘΕΜΑ 7ο: Ψήφιση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου για το έτος 2018 στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Πάρου (κατόπιν γνώμης του Παρατηρητηρίου).

Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΠΠΑ κ. Λεοντής Μικές.

ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THALIS E.S. S.A.», κατά της με αρ. πρωτ. 18477/27-11-2017 ανακοίνωσης αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση και λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Πάρου – Αντιπάρου». (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 43179).

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για την εκποίηση δημοτικού ακινήτου (δεξαμενή) στη Δ.Κ. Αγκαιριάς

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 10ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Αμπελά της Δ/Κ Νάουσας (μετά από αιτήσεις των Αναγνωστόπουλου Φραγκίσκου & Βιτσαδάκη Εμμανουήλ).

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 11ο: Ενέργειες έναρξης διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 για τμήμα του οικισμού Λευκών της Τ/Κ Λευκών (μετά από αίτηση Γαβαλά Μαργαρίτας).

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος κ. Ραγκούσης Ιωάννης

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2017» και προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μελέτης του έργου «Επέκταση γέφυρας Αλυκής» και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 14ο: Προγραμματισμός δράσεων προβολής Δήμου Πάρου 2018.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αποφάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 16ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών (παρ.1 άρθρο 26 του Ν.Δ. 318/69).

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 17ο: Διάνοιξη χάνδακος σε δημοτικό δρόμο στη περιοχή «Δρυός» Μάρπησσας κατόπιν αιτήματος της Ανουσάκη Βαρβάρας του Δημητρίου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 18ο: Διάνοιξη χάνδακος σε αγροτικό δρόμο στη περιοχή «Λιβάδια» Δ/Κ Νάουσας για την τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης κατόπιν αιτήματος του Καρποδίνη Ευάγγελου του Αλεξάνδρου.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 19ο: Διάνοιξη χάνδακος σε αγροτικό δρόμο στη θέση «Αλιάνες» Δ/Κ Αγκαιριάς για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης κατόπιν αιτήματος του Κουταλίδη Ανδρέα.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 20ο: Συναινετική λύση μίσθωσης περιπτέρου στην περιοχή της Νάουσας της Δ/Κ Νάουσας.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 21ο: 2η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 16/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής του Κλιμακίου Πάρου της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΕΠΑΨΥ για το έτος 2017.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 22ο: Επιχορηγήσεις Συλλόγων.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης έγκρισης του από 28/11/2017 πρακτικού διαδικασίας ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου Νομικών Προσώπων Δήμου Πάρου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων έτους 2017.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 25ο: Διαγραφή προστίμου παράνομης στάθμευσης από βεβαιωτικό κατάλογο

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 26ο: Λήψη απόφασης για την λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωβαίος Μάρκος.

ΘΕΜΑ 27ο: Χορήγηση δικαιώματος διέλευσης – άδεια εκτέλεσης εργασιών στην εταιρεία «ΟΤΕ ΑΕ» για την εγκατάσταση ιδιωτικού/δημοσίου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Αμοιβή Ελεγκτών Δόμησης».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ναυτιλιακών ειδών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λακκουβών δημοτικής οδοποιίας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογών λογισμικού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαλαματένιος Εμμανουήλ.

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Αναβάθμιση λογισμικού και υποστήριξη εφαρμογών».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια αυτόματου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χριστόφορος Χρήστος

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου Κοινότητας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια περίφραξης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Αρχιλόχου Μάρπησσας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια για την αντικατάσταση λέβητα Γυμνασίου Παροικίας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων θέρμανσης».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Μεταφορά απορριμμάτων από παραλίες και κλαδιών από κλάδεμα δένδρων παραλιών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του αντικειμένου «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή χριστουγεννιάτικων φωτιστικών».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα.

 

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

Ρούσσος Βατίστας

  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31