Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Items filtered by date: Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017 - ParosIn.gr
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 00:57

Θαλάσσια διακομιδή από Πάρο για Σύρο

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής διεκομίσθη, μεσημβρινές ώρες χθες 23/9, από το λιμένα Πάρου στο λιμένα Σύρου, με το Ε/Γ-A/Ψ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ» Ν. Νάξου 53, 29χρονη αλλοδαπή, η οποία έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

φωτο: αρχείο

Στην κατηγορία: Κοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αρ. Πρωτ.: 13661/22-09-2017

Προς:

α) Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

Κοιν.:

α) Αναπληρωματικά μέλη (όπως ο συνημμένος πίνακας αποδεκτών)

β) Ιστοσελίδα του Δήμου

γ) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Δήμου Πάρου

Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

Παρ.6 άρθρο 75 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Καλείσθε την 28η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2017.

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Προδρόμου της Δημοτικής Κοινότητας Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών δημόσιας μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Λογαρά της Δημοτικής Κοινότητας Μάρπησσας του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτου ως χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κώστου, στη θέση Κάτω Χωριό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Πάρου.

Θέμα 5ο: Καθορισμός όρων της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εύρεση και μίσθωση ακινήτων ως χώρων στάθμευσης στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου, στην περιοχή πλησίον του δημοτικού σταδίου και στην περιοχή Λιαροκόπι, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 14-08-2017 ένστασης από την Ιωάννης Ντάφος ΕΔΕ κατά της 118/2017(ΑΔΑ:63ΓΧΩΞΓ-Δ52) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρουπου αφορά την κατασκευή του έργου «Επισκευή Δημοτικής οδού Καμαρών»

Θέμα 7ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Καμαρών».

Θέμα 8ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη στο Αγροκήπιο Παροικίας».

Θέμα 9ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων του Δήμου Πάρου για τις περιπτώσεις που ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου υπερβαίνει το 1.000.000€ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ.

Θέμα 10ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τοποθέτηση στηθαίου ασφαλείας στο Λογαρά»

Θέμα 11ο: Έγκριση του από 20-09-2017 πρακτικού Νο ΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αργού υλικού (3 ΑΛΦΑ) για συντηρήσεις δρόμων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 12ο: Έγκριση του από 18-09-2017 πρακτικού Νο ΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 13ο: Έγκριση του πρακτικού Νο 1α του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου των Νομικών Προσώπων του Δήμου Πάρου»

Θέμα 14ο: Επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση πυροπροστασίας»

Θέμα 15ο: Έγκριση του από 18-09-2017 πρακτικού Νο ΙΙ (Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης), του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση πυροπροστασίας»

Θέμα 16ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση προσφυγών, κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Πάρου περί επιβολής προστίμων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη 

1. Μάρκος Κωβαίος 

2. Χριστόφορος Χρήστος 

3. Σαρρή - Παπακυρίλλου Θεοδώρα 

4. Μαρινόπουλος Αθανάσιος 

5. Μαλινδρέτος Χαράλαμπος

6. Χανιώτη Μαρία

7. Βλαχογιάννης Χρήστος

Αναπληρωματικά μέλη

1. Πετρόπουλος Ιωάννης

2. Τριπολιτσιώτης Γεώργιος

3. Λουκής Γεώργιος

4. Ροκονίδας Κωνσταντίνος

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτική

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 255-257 και 268 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΦΕΚ Β’ 1492/2007, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., που θα γίνει την 26η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 2ο: Εξέταση αιτήσεων που αφορούν δομές της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.

Θέμα 3ο: Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της υπ’ αριθ. 2215/2017 προκήρυξης της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που αφορά στην πρόσληψη εννέα ατόμων ΙΔΟΧ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Στην κατηγορία: Πολιτισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Πάρος 22/09/2017

Αριθ. πρωτ.: 1219

Προς: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Θέμα: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. – 10η 2017»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 234, 240, 244 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006, τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει την Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου (πλατεία Εκατονταπυλιανής, Παροικία) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής διαδόχου για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή παραλιακού πεζοδρομίου κρηπιδώματος Αγ. Νικολάου λιμένα Πάρου».

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου

Καραχάλιος Σταύρος

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτική
Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017 00:09

Παρουσίαση βιβλίου Νίκου Χρ. Αλιπράντη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων (ΙΑΠΚ) και το βιβλιοπωλείο «Αναγέννηση» (Ελένης και Μοσχούλας Μπιζά) σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Χρ. Αλιπράντη, φιλολόγου, συγγραφέα, διευθυντή του περιοδικού «Παριανά», ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ, την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 19.30 μ.μ. στο αίθριο του Ιερού Ναού της Παναγίας Εκατονταπυλιανής.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:

Ντόρα Κατσωνοπούλου, καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Πρόεδρος ΙΑΠΚ
Μοσχούλα Κοντοσταύλου, Νομικός
Χρίστος Γεωργούσης, συγγραφέας, ποιητής, επιτ. Γυμνασιάρχης

Συντονίστρια:

Άννα Κορτιάνου - Κάγκανη μέλος Δ.Σ. ΙΑΠΚ, τ. Πρόεδρος ΚΔΕΠΑΠ

9-24 ALIPRANTIS INVITATION

 

 

Στην κατηγορία: Πολιτισμός

Στην Σαντορίνη πραγματοποιήθηκε ο τρίτος διαγωνισμός για τον σεφ που θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στο European Young Chef Award 2017

Η Σαντορίνη αποτέλεσε τον τρίτο κατά σειρά σταθμό για την επιλογή του νέου σεφ που θα εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό European Young Chef Award 2017.

Στο εστιατόριο Character στην Φήρα, διαγωνίσθηκαν χθες ιδιαίτερα ταλαντούχοι νέοι σεφ και με υψηλή εμπειρία, αφήνοντας και εκείνοι με τη σειρά τους τις καλύτερες εντυπώσεις στην κριτική επιτροπή.

Στον διαγωνισμό διακρίθηκε ο νέος σεφ Σπύρος Κασσελούρης ο οποίος θα διαγωνισθεί και στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο.

Τα πιάτα των νέων σεφ, έκριναν ο Νίκος Χριστοφόρου πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου- Κυκλάδων, ο Βασίλης Ζαχαράκης και Κώστας Αγγελόπουλος, μέλη της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου- Κυκλάδων και executive chefs σε μεγάλα ξενοδοχεία της Σαντορίνης.

Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των νέων σεφ αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που μετά την περσινή κατάκτηση του τίτλου του European Young Chef 2016 από τον Σταμάτη Μισομικέ, αναμένεται μια ιδιαίτερα καλή παρουσία και για τη φετινή χρονιά.

Ο επόμενος , τέταρτος και τελευταίος σταθμός είναι η Τήνος, όπου στις 29 Σεπτεμβρίου, οι νέοι σεφ του νησιού θα διαγωνιστούν στο εστιατόριο Byzantio Beach για την ανάδειξη του τοπικού τους εκπροσώπου, που θα διαγωνιστεί με τους νικητές των τριών προηγούμενων διαγωνισμών, στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο.

Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Βαρκελώνη, θα επιλεγεί μεταξύ των τεσσάρων νικητών των αντίστοιχων διαγωνισμών σε Ρόδο, Κω, Σαντορίνη και Τήνο, στον τελικό που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου στη Σύρο.

Στον τελικό, στην Κριτική Επιτροπή θα συμμετάσχουν η Πρέσβειρα της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης Νότιο Αιγαίο 2019, Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η συγγραφέας- κριτικός Οίνου και Γεύσης Νίκη Μηταρέα ο πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων Νίκος Χριστοφόρου και δύο ακόμη σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων από το νησί.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.parosin.gr/details/date/2017/9/23#sigProId17a33c2001

 

Στην κατηγορία: Ν. Αιγαίο

Διαγωνισμό για την κατασκευή συνοδών έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου, προκηρύσσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου», προϋπολογισμού 560.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εκτέλεση υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ως συνοδά έργα στην μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600m3, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία αυτόνομης υποδομής ύδρευσης της Κιμώλου. Προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου υδροληψίας θαλασσινού νερού στον παλιό προβλήτα του λιμένα της Ψάθης, τεχνικού ενίσχυσης της υφιστάμενης θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους και δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού και απόρριψης του παραγόμενου αλμόλοιπου. Προβλέπονται επίσης εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών πόσιμου νερού, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για την σωστή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, καθώς και εργασίες ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου υδροληψίας και της μονάδας αφαλάτωσης.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Κιμώλου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αειφορική Ανάπτυξη και Διαχείριση των Πόρων». Συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από εθνικούς πόρους, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες
Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017 23:45

Χρηματοδότηση παιδικών χαρών Άνδρου

Τρεις παιδικές χαρές στον Δήμο Άνδρου, με δαπάνη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ύψους 132.000 ευρώ

Τρεις παιδικές χαρές πρόκειται να κατασκευαστούν στον Δήμο Άνδρου, με χρηματοδότηση, εξ ιδίων πόρων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 132.000 ευρώ, στο πλαίσιο της στήριξης που η Περιφέρεια παρέχει στους δήμους, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες υποδομές και την δυνατότητα παροχής υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών προς τους κατοίκους τους.

Για την χρηματοδότηση του έργου, του οποίου φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Άνδρου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Άνδρου, Θεοδόσης Σουσούδης, συνυπέγραψαν προγραμματική σύμβαση, χρονικής διάρκειας τριών ετών προκειμένου το νησί να αποκτήσει σύγχρονη και ασφαλή κοινωνική υποδομή αναψυχής για τα παιδιά.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να κατασκευαστούν τρεις παιδικές χαρές, Γαυρίου, Μπατσίου και Χώρας Άνδρου. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών και η εγκατάσταση του εξοπλισμού και των δαπέδων ασφαλείας, για την κατασκευή των τριών παιδικών χαρών.

Ρόδος, 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Τύπου Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες

Συνελήφθη ενας 23χρονος Αλβανός, αρχηγικό μέλος σπείρας και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία άλλων τριών συνεργών του

Βρέθηκαν και καταχέσθηκαν προϊόντα κλοπών και χρηματικά ποσά

Υπολογίζεται ότι η αξία της λείας τους ανέρχεται στις 93.750€

Εξιχνιάστηκαν χθες (22.09.2017) μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Μυκόνου, εννέα περιπτώσεις κλοπών από κατοικείς και τουριστικά καταλύματα στο νησί της Μυκόνου.

Για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος τεσσάρων υπηκόων Αλβανίας ηλικίας 23, 25, 26 και 31 ετών, οι οποίοι κατηγορούταν για συγκρότηση εγκληματικής ομάδας και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια.

Ειδικότερα, μετά από συνδυαστική διερεύνηση στοιχείων και αξιολόγηση πειστήριων, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι έχοντας οργανωμένη δομή και διακριτούς ρόλους επιδίδονταν συστηματικά σε κλοπές αντικείμενων (τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, φωτογραφικές μηχανές κ.α.), ταξιδιωτικών εγγράφων και χρήματων από κατοικίες και εξοχικά-τουριστικά καταλύματα.

Στο πλαίσιο σκιαγράφησης της εγκληματικής τους δράσης εξιχνιάστηκαν εννέα κλοπές, τις οποίες διέπραξαν το χρονικό διάστημα από 05.08 έως 18.09.2017 σε διαφορές περιοχές της Μυκόνου.

Ένας από τους δράστες με αρχηγικό ρόλο στη σπείρα, ο 23χρονος, εντοπίσθηκε προχθές το πρωί κατά τη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων και προκειμένου να αποφύγει την προσαγωγή του επιτέθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Επιπλέον, προέκυψε ότι διέμενε παράνομα στη χώρα μας και συνελήφθη.

Σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο 23χρονος βρέθηκαν και καταχέσθηκαν πλήθος προϊόντων κλοπής και διάφορα χρηματικά ποσά.

Υπολογίζεται ότι συνολική αξία των αφαιρεθέντων χρημάτων και αντικειμένων ανέρχεται στις 93.750 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Σύρου.

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες

Την 21-09-2017 το μεσημέρι συνελήφθησαν στη Μήλο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, δύο γυναίκες υπήκοοι Γαλλίας ηλικίας 58 και 61 ετών στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν τμήματα αρχαίων πήλινων αγγείων (λαβή αμφορέα και όστρακα) η προέλευση των οποίων ερευνάται. Τα αρχαία αντικείμενα κατασχέθηκαν και θα παραδοθούν στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Σύλληψη μη νόμιμου αλλοδαπού στη Μύκονο

Την 21-09-2017 το μεσημέρι συνελήφθη στη Μύκονο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, 23χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής.

 

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31