Σάββατο, 15 Αυγούστου 2020

Συμπληρώστε το email σας
και μάθετε πρώτοι τα νέα μας

Items filtered by date: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 - ParosIn.gr

Ηλεκτρονικά θα μπορούν από φέτος οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για μετάθεση. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη, από τον Κ. Γαβρόγλου, προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης για μετάθεση.

Από το υπουργείο, η νέα αυτή δυνατότητα χαρακτηρίζεται ως "ένα ακόμη βήμα κατά της γραφειοκρατείας", αφού μέχρι τώρα, οι εκπαιδευτικοί ήταν υποχρεωμένοι να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά και να μεταβαίνουν στις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την υποβολή τους.

Στην κατηγορία: Ελλάδα

Η κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, ζητούμενο πολλών ετών και καθοριστικής σημασίας έργο για τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης, καθώς και προστασίας των δασικών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, ολοκληρώνεται για το 18.2% της Περιφέρειας των Κυκλάδων.

Το προσωπικό της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, ολοκλήρωσε το έργο της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη:
1. Πρώην ΟΤΑ Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της ν. Σύρου
2. Πρώην ΟΤΑ Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου
3. Πρώην ΟΤΑ Κιμώλου της ν. Κιμώλου
4. Πρώην ΟΤΑ Μήλου της ν. Μήλου
5. Πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν. Μυκόνου

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη είναι διαθέσιμο σε όλους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε., στον σύνδεσμο:

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx

Στο Δασικό Χάρτη εμφανίζονται οι μορφές χρήσεων γης, τόσο των εκτάσεων που υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία, όσο και αυτών που δεν υπάγονται, με ΚΩΔΙΚΟΥΣ και με κλειστά πολύγωνα.

Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω των εικονιδίων διαχείρισης των δεδομένων της ανωτέρω σελίδας. Τα πολύγωνα που υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη με κωδικούς ΔΔ, ΠΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΧΧ, ΠΧ, ΧΑ και αποδίδονται με πράσινη γραμμοσκίαση και πράσινη συνεχή οριογραμμή.

Επεξήγηση των κωδικών που εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη, δίνονται στο σύνδεσμο:

http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Samples/Legend.html

και στον Πίνακα Ι του παραρτήματος του παρόντος.

Επειδή αρκετά γεωτεμάχια (πολύγωνα) εμφανίζονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη ως ΑΔ (εκτάσεις με αγροτική μορφή στις Α/Φ παλαιότερης λήψης που δασώθηκαν μεταγενέστερα), είναι κρίσιμο να γνωρίζουν οι πολίτες ότι γι’ αυτά ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται από το αρ. 67 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 39 του Ν. 4280/2014. Για τον ακριβή χειρισμό των εν λόγω εκτάσεων έχουν ζητηθεί επιπλέον οδηγίες και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν με δελτίο τύπου.
Επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

1. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017.

2. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

3. Με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την αμφισβήτηση, τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης, όσο και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στον Δασικό Χάρτη εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

4. Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο:

http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx

με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με τη χρήση διαδικτυακής εφαρμογής.

5. Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, καθώς και το εμβαδόν της.

6. Για την υποβολή της αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, η μη καταβολή του οποίου καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Το ύψος του ειδικού τέλους υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης σύμφωνα με την αρ. πρ. 151585/323/03.02.2017 ΚΥΑ - ΦΕΚ 347/Β/08.02.2017 (βλέπε Πίνακα ΙΙ παραρτήματος του παρόντος).

7. Η ηλεκτρονική υποβολή κάθε αντίρρησης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μετά την καταβολή του ειδικού τέλους.

8. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, συνοδευόμενα απαραίτητα από το υπογεγραμμένο αντίγραφο αντίρρησης, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, σε έντυπη μορφή, στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών (Δ/νση Δασών Κυκλάδων Κλώνου & Κυπαρίσσου Στεφάνου 8, Τ.Κ.84100, Σύρος και στο Δασονομείο Μήλου Τριοβάσαλος,Τ. Κ. 84800, Μήλος)

9. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.

10. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ανάκληση των αντιρρήσεών του. Για την ανάκληση των αντιρρήσεων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.

11. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/ χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνεται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.

12. Δεν απαιτείται καταβολή τέλους κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν:
i. Περιοχές που περιλαμβάνονται σε διανομές του εποικισμού. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία εποικισμού.
ii. Περιοχές που βρίσκονται εντός οριοθετημένου οικισμού. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.
iii. Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και έγγραφα πληροφοριακού τύπου, τα οποία δεν αποτυπώθηκαν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού ή αντίγραφο του πληροφοριακού τύπου εγγράφου.
iv. Εκκρεμείς υποθέσεις στη διαδικασία του αρ. 14. Ν.998/79 (αιτήσεις ή αντιρρήσεις). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ (Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη) με τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, για την υποβολή της αντίρρησης μέσω του προσωπικού των ΣΥΑΔΧ.

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες

Εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων (ΟΝΑΣ) και του Συλλόγου Απολλωνιατών συναντήθηκαν στη Βουλή τη Δευτέρα 13/2 με τους τρείς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες Νίκο Μανιό, Νίκο Συρμαλένιο και Αντώνη Συρίγο.

Στη συνάντηση από πλευράς των εκπροσώπων της Νάξου συμμετείχαν ο επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου των Απολλωνιατών Αντώνης Χωριανόπουλος, καθώς και τα μέλη του ΔΣ Μιχαήλ Λεβογιάννης, αντιπρόεδρος, Ιωάννης Ανδρής ταμίας, Ειρήνη Κορρέ, ειδική γραμματέας, Ευαγγελία Χατζοπούλου, έφορος, Γεώργιος Χατζόπουλος, Δέσποινα Μυλωνά και Δημήτριος Μαύρος, ενώ εκ μέρους της ΟΝΑΣ παρευρέθηκε η Μαρία Μυλωνά, αντιπρόεδρος και ο Νικόλαος Λεβογιάννης.

Αναπτύχθηκε διεξοδικός διάλογος γύρω από τα προβλήματα της περιοχής του Απόλλωνα με επίκεντρο τα ζητήματα της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου, της επισκευής του λιμανιού που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τις διαδοχικές θεομηνίες, της μεταφοράς της εγκατάστασης της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού.

Από την πλευρά των βουλευτών συμφωνήθηκε καταρχήν να επανέλθουν στο αίτημα της επανεξέτασης του χαρακτηρισμού του λιμανιού ως ενάλιου αρχαιολογικού χώρου, με την προοπτική την κατασκευή του ζωτικού έργου του αλιευτικού καταφυγίου στον επιτρεπόμενο χώρο.

Επίσης ενημέρωσαν τους εκπροσώπους της Νάξου για τις θετικές διατάξεις σχετικά με τη νομιμοποίηση και την επισκευή των λιμένων και των λιμενικών εγκαταστάσεων, στο επερχόμενο ν/σ του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάτι που θα επιδράσει ευεργετικά στην αποκατάσταση των ζημιών και τη νομιμοποίηση των εγκαταστάσεων στο λιμάνι του Απόλλωνα και όχι μόνο.

Τέλος αναφέρθηκαν και στα υπόλοιπα ζητήματα του οικισμού, έτσι ώστε πραγματικά η περιοχή να αποκτήσει την προοπτική που της αξίζει.

15/2/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων

Στην κατηγορία: Κυκλάδες

Σε σημαντικό περιορισμό της επιβάρυνσης που προέκυπτε για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από την επιβολή του τέλους για τη χρηματοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προχώρησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Το τέλος επιβλήθηκε με το σκεπτικό ότι η τιμή στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές την ενέργεια από τη χονδρική αγορά θα ήταν σημαντικά υψηλότερη αν δεν υπήρχε η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών. Έτσι με την επιβολή του τέλους οι προμηθευτές αποζημιώνουν τις ΑΠΕ για τη συμβολή τους αυτή. Ωστόσο κατά την πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης προέκυψαν σημαντικές επιβαρύνσεις για προμηθευτές και κυρίως τη ΔΕΗ που αντιπροσωπεύει το 90 % της αγοράς.

Η απόφαση της ΡΑΕ που ελήφθη απόψε θέτει όριο 15 ευρώ ανά μεγαβατώρα στη βάση υπολογισμού του τέλους, που είναι η διαφορά της πραγματικής τιμής χονδρικής από εκείνη που θα προέκυπτε χωρίς τις ΑΠΕ. Το όριο που ίσχυε πριν ήταν 40 ευρώ. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο οπότε ξεκίνησε η εφαρμογή του συστήματος και θα αναθεωρηθεί τον Ιούνιο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Στην κατηγορία: Ελλάδα

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία - πρόταση από το Κέντρο Πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων» της Πάρου, ειδικά για τους νέους της Αντιπάρου!

Το Κέντρο Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» προσκαλεί εφήβους γυμνασίου & λυκείου σε εργαστήρια εμψύχωσης μόνο για εφήβους!!!

γνωριζόμαστε αλλιώς...
ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας...
μοιραζόμαστε και συνεργαζόμαστε...
...μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες
γινόμαστε ομάδα με τους συνομηλίκους μας!!!

Πότε; Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου

Ώρα; 16:00 - 18:00

Που; Στην Αντίπαρο

Περισσότερες πληροφορίες:

www.thiseaskyklades.gr

τηλ.: 2284024745

Στην κατηγορία: Κοινωνία

Μιας και έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την αισθητική του παραδοσιακού οικισμού της Παροικίας, και κατόπιν παρακλήσεως του κου Αυλήτη, δημοσιεύω τις μελέτες για αποκατάσταση των προσόψεων τριών εκ των πολλών νεοκλασικών της, με την ελπίδα ότι θα γίνει κατανοητό ότι επαναφέροντας τα κτίρια σε μια τέτοια μορφή (τα δύο του Πώλου και της Σχολής Αιγαίου Aegean School for the fine Arts έχουν ήδη γίνει... το τρίτο του Δημητρακόπουλου έτυχε κακών χειρισμών...) όχι μόνο αναβαθμίζουμε τον παραδοσιακό οικισμό αλλά ολόκληρη την Παροικιά και την Πάρο γενικότερα.

Οι δύο κατεξοχήν νεοκλασικοί δρόμοι της Παροικιάς θα μπορούσαν να μπουν σε ένα πρόγραμμα από τον Δήμο για να αποκατασταθούν οι προσόψεις των κτιρίων δίνοντας την ευκαιρία στους ιδιοκτήτες να κάνουν και τις υπόλοιπες επισκευές που χρειάζονται...

Γιώργος Καβάλλης

Επιτροπή Αισθητικής Δ.Κ. Πάρου

View the embedded image gallery online at:
http://www.parosin.gr/details/date/2017/2/16#sigProIdbe2e49c592

 

Στην κατηγορία: Κοινωνία
Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017 17:22

Σχολή διαιτησίας βόλεϊ στην Παροικία

Τριήμερη σχολή διαιτησίας βόλεϊ θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο από Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή 5 Μαρτίου στην Παροικία Πάρου.
Λεπτομέρειες στην αφίσα που δημοσιεύουμε...

Στην κατηγορία: Αθλητισμός

Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση των επιβατών στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου για το μήνα Ιανουάριο 2017 σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Το νέο αεροδρόμιο της Πάρου, πάντα για το μήνα Ιανουάριο 2017, είχε το 2ο μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών, μετά από αυτό της Κάσου. Από 1.226 επιβάτες τον αντίστοιχο μήνα του 2016 φέτος τον Ιανουάριο διακίνησε 2.650 (ποσοστό αύξησης 98,4%).

Ακολουθεί το δελτίο τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με τα στοιχεία του Ιανουαρίου 2017.

Αεροπορική κίνηση Ιανουαρίου 2017

Αύξηση 9% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) τον Ιανουάριο του 2017 - Διακινήθηκαν 1,92 εκατ. επιβάτες

*Αύξηση 1,2% στο σύνολο των πτήσεων σε σχέση με το 2016

Από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την κίνηση των αεροδρομίων τον Ιανουάριο του 2017 προκύπτουν τα εξής:

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 20.199 (από τις οποίες 12.174 εσωτερικού και 8.025 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% (-2% στις πτήσεις εσωτερικού και +6,6% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 19.958 πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών τον Ιανουάριο του 2017 έφθασε το 1.921.651 παρουσιάζοντας αύξηση 9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 όπου είχαν διακινηθεί 1.762.499 επιβάτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.) ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ.)
Ιανουάριος ‘16 19.958 1.762.499
Ιανουάριος ‘17 20.199 1.921.651
ΜΕΤΑΒΟΛΗ +1,2% +9%

 

*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2017

Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Ιανουάριο.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Αθήνα: 1.202.944
Θεσσαλονίκη: 365.290
Ηράκλειο: 77.387
Χανιά: 67.570
Ρόδος: 55.228

* Tα αεροδρόμια της Κάσου, της Πάρου και της Ζακύνθου κατέγραψαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατών για τον πρώτο μήνα του 2017.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει επίσης ότι σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία για τον μήνα που μας πέρασε, τα αεροδρόμια που είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών είναι:

1. Το αεροδρόμιο της Κάσου με άνοδο 152,1% (από 121 επιβάτες τον Ιανουάριο του ‘16 διακίνησε 305 τον Ιανουάριο του ’17).

2. Το αεροδρόμιο της Πάρου με άνοδο 98,4% (από 1.336 επιβάτες τον Ιανουάριο του ‘16 διακίνησε 2.650 τον Ιανουάριο του ’17).

3. Και το αεροδρόμιο της Ζακύνθου με άνοδο 88,3% (από 1.548 επιβάτες τον Ιανουάριο του ‘16 διακίνησε 2.915 τον Ιανουάριο του ’17).

*Θετικό ξεκίνημα της επιβατικής κίνησης έδειξαν τα στατιστικά στοιχεία για τον πρώτο μήνα του 2017.

Συνοψίζοντας τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης Ιανουαρίου 2017 προκύπτει ότι οι διακινούμενοι επιβάτες στα αεροδρόμια είναι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 περισσότεροι κατά 159.152.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ
14/2/2017

 

Στην κατηγορία: Κοινωνία

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων δημοσιοποίησε το πρόγραμμα των παιχνιδιών -καθώς και τους διαιτητές που θα τα διευθύνουν- που θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο 18 & 19 Φεβρουαρίου 2017.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (14η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
1. Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΚΟΡΦΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ Σάββατο 18/02/17 11:15 ΑΓΓΕΛΟΥ Σ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α.  
2. Α.Ο. ΠΑΓΟΥ - Α.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Σάββατο 18/02/17 18:30 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α.  
3. Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΔΗΜ. ΣΤ. ΠΑΡΟΥ Κυριακή 19/02/17 13:30 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α.  
4. Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Κυριακή 19/02/17 15:00 VAN AAKEN Φ., ΨΑΡΡΑ Ι., ΒΑΙΛΑΣ Γ.  
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
5. Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Π. ΣΥΡΟΣ 2002 ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΣΙΦΝΟΥ Κυριακή 19/02/17 13:30 ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α.  
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
6. Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ Κυριακή 19/02/17 09:45 ΒΑΙΛΑΣ Γ., ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗΣ Γ., ΨΑΡΡΑ Ι.  
7. Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Κυριακή 19/02/17 10:45 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α.  
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Κυριακή 19/02/17 15:30 ΡΟΥΣΣΟΣ Ε., ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ., ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ Α.  
ΦΙΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
9. ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΣΥΡΟΥ - ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΑΟ ΠΑΡΟΥ (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ) ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Κυριακή 19/02/17 18:30 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ.  
K-14 1ος ΟΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
10. Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σάββατο 18/02/17 16:45 ΓΡΥΠΑΡΗΣ Μ.  
11. ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ - Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ Κυριακή 19/02/17 09:00 ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ Μ.  
K-14 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
12. Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Σ. ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Σάββατο 18/02/17 15:00 ΡΟΥΣΣΟΣ Ε.  
13. Α.Σ. ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΣΙΦΝΟΥ Κυριακή 19/02/17 15:30 ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Α., ΡΟΥΣΣΟΣ Ι. Ι., ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ Α.  
K-14 3ος ΟΜΙΛΟΣ (5η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
14. Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜ. ΣΤ. ΝΑΞΟΥ Κυριακή 19/02/17 10:00 VAN AAKEN Φ.  
K-12 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
15. Π.Α.Σ. ΤΗΝΟΥ - Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ ΤΗΝΟΥ Σάββατο 18/02/17 15:30 ΚΟΥΚΑ Α.  
K-12 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)
  Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτ.
16. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Σάββατο 18/02/17 11:00 ΡΟΥΣΣΟΣ Ε.  
17. Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΤ. ΠΑΡΟΥ Σάββατο 18/02/17 19:30 ΚΑΛΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Θ.  
18. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ - ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Κυριακή 19/02/17 09:30 ΡΟΥΣΣΟΣ Ε.  
19. Α.Μ.Ε.Σ. ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ ΔΗΜ. ΓΗΠ. ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ Κυριακή 19/02/17 13:00 ΚΟΥΚΑ Α.  

 

Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή της ΕΠΣ Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.

 

Στην κατηγορία: Κυκλάδες

H Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Μαραθωνίου Δρόμου Ρόδου συμμετείχε στην πρώτη μεγάλη εθελοντική αιμοδοσία, που διοργάνωσε για το 2017 ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ».

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής βρέθηκαν στο «Νεστορίδειον Μέλαθρον» της Ρόδου και πρόσφεραν αίμα, ενώ έγιναν και δότες μυελού των οστών, δείχνοντας το κοινωνικό και φιλανθρωπικό πρόσωπο της διοργάνωσης.

Ο Μαραθώνιος Ρόδου, που θα γίνει στις 9 Απριλίου, είναι η μεγαλύτερη αθλητική εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Νότιο Αιγαίο τα τελευταία τρία χρόνια και ενισχύει τον εθελοντισμό που αποτελεί μορφή ενεργού συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και βοηθά στην αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής ζωής.

Όπως πέρσι, έτσι και εφέτος, η Επιτροπή αποφάσισε να εντάξει στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων το έργο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου «Άγιος Εφραίμ.

Στην πλατεία Δημαρχείου, την Κυριακή 9 Απριλίου 2017, κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου και των άλλων αγώνων (Ημιμαραθώνιο, 10.000μ., 5.000μ. και 1.000μ. για μαθητές Δημοτικών Σχολείων) θα στηθεί ειδικό περίπτερο, από το οποίο θα γίνεται ενημέρωση από μέλη του Συλλόγου.

Παράλληλα, θα γίνουν λήψεις για δείγματα μυελού των οστών.

«Είναι υποχρέωση μας να ενισχύουμε τον Εθελοντισμό, όπως και υποχρέωση όλων μας στην κοινωνία», είπε η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης, κα Μαριέτα Παπαβασιλείου.

«Τη ζωή δεν μπορούμε να την αγοράσουμε, αλλά μπορούμε να την χαρίσουμε, αφιερώνοντας 10 μόνο λεπτά από τον χρόνο μας», τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ρόδου κ. Φιλήμονας Νικολάου.

Οι συμμετοχές για το Μαραθώνιο, τον Ημιμαραθώνιο, αλλά και στους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων και των 1000 μέτρων για μαθητές Δημοτικών Σχολείων συνεχίζονται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.roadstorhodes.com.

Χρυσός χορηγός του αγώνα είναι και φέτος το κατάστημα Adidas της Ρόδου που στηρίζει τη διοργάνωση από την πρώτη χρονιά. Η Aegean Airlines που είναι ο επίσημος χορηγός αερομεταφορών του 4ου Μαραθωνίου Ρόδου προσφέρει ειδικές τιμές σε γκρουπ άνω των 10 ατόμων, ενώ η Blue Star Ferries που είναι επίσημος χορηγός ακτοπλοϊκών μεταφορών, παρέχει 50% έκπτωση στους επιβάτες και 30% στα οχήματα που θα ταξιδέψουν με τα πλοία της για Ρόδο. Μedia Partner είναι για πρώτη φορά, η κορυφαία εταιρεία αποδελτίωσης στην Ελλάδα, Innews.

Ο Μαραθώνιος της Ρόδου διοργανώνεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Δήμου Ρόδου και του Δ.Ο.Π.Α.Ρ. και της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, ενώ έχει συμπεριληφθεί στο επίσημο καλεντάρι της AIMS.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχές:
http://www.roadstorhodes.com

Facebook: https://www.facebook.com/roads2rhodes

Twitter: https://twitter.com/RoadstoRhodes

Instagram: https://www.instagram.com/roadstorhodes\

mr2

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Στην κατηγορία: Ν. Αιγαίο
  1. Δημοφιλή
  2. Τελευταία
« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31